Priyanka Chopra congratulates Saim Sadiq for Joyland's wins at Cannes

Priyanka Chopra congratulates Saim Sadiq for Joyland's wins at Cannes